Bannner trang chủ ảnh tĩnh .png
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH PHÚ YÊN
Link to vietnam.eRegulations.org
GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP PHÚ YÊN
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HẢI VƯƠNG

ĐKKD số 4400983168 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 07/01/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 723 Hùng Vương, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Ngành nghề KD: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Vốn điều lệ: 200.000.000 đồng

Giám đốc: NGUYỄN HẢI ÂU

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA THỂ THAO CỘNG ĐỒNG PHÚ YÊN

ĐKKD số 4400978030 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 01/07/2013

Tên tiếng Anh: Phu Yen Community of Sport Culture Limited Company

Địa chỉ trụ sở chính: Số 276, Nguyễn Huệ, Phường 7, TP.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề KD: hoạt động của các câu lạc bộ thể thao, bán lẻ thiết bị dụng cụ thể thao, thể thao trong các cửa hàng...

Vốn điều lệ: 990.000.000 đồng

Giám đốc: Bùi Thị Thuý

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ENVICOM

ĐKKD số 4400971229 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 01/02/2013

Địa chỉ trụ sở chính: số 247A Lê Lợi, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Ngành nghề KD: Tư vấn về môi trường, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác, Hoạt động đo đạc bản đồ, Tư vấn l...

Vốn điều lệ: 250.000.000 đồng

Giám đốc: Trần Văn Phước

Tìm kiếm thông tin Doanh nghiệp

Nhập từ khóa:

Doanh nghiệp Hộ kinh doanh
Hợp tác xã Dự án đầu tư
Quang cao tin tuc
...
Báo cáo thẩm định dự án đầu tư
TIN TỨC
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Vừa qua, UBND Tỉnh có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Doanh nghiệp Tỉnh, các Hội nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh V/v Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hổ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hổ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh  phối hợp thực hiện một nhiệm vụ cụ thể sau:

    I. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

    1. Quán triệt và triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung đã được phân công tại các kế hoạch của UBND tỉnh, gồm:

- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016, về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh;

- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 04/8/2016, về triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

- Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 09/3/2017, về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên trong năm 2017.

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/3/2017, về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính – 2017” trên địa bàn.

- Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/11/2017, về triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 02/5/2018, về Chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/7/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến  pháp luật về các cơ chế chính sách, quy định của Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến cán bộ công chức, viên chức, các thành phần kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan báo đài xây dựng các phóng sự, tọa đàm, bài viết, góc chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, biểu dương nhân rộng các điển hình doanh nghiệp, tôn vinh sự cống hiến, khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; luôn đảm bảo thực hiện với tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình, thủ tục hành chính; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì thực hiện có hiệu quả việc triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân tích làm rõ các căn cứ, văn bản liên quan để kiến nghị giải quyết; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện; công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

2. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất của các dự án của doanh nghiệp triển khai thực hiện trong cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy sản tập trung theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Sở Công thương chủ trì xây dựng cơ chế dành khu đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các cụm công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp.

4. Sở Tài chính chủ trì xây dựng đề án hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ.

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan bảo đảm nguồn kinh phí thường xuyên để thực hiện các nội dung, kế hoạch, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định .

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì lựa chọn, triển khai thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia ít nhất một cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong các ngành, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh trong năm 2018.

6. Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi của Chính phủ và của hệ thống Ngân hàng; đồng thời nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi phù hợp với đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hàng quý, 6 tháng và năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các Ngân hàng thương mại với cộng đồng doanh nghiệp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên và các cơ quan thông tấn báo chí đặt cơ quan thường trú tại Phú Yên tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về các cơ chế chính sách, quy định của Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

8. Thanh tra tỉnh chủ trì triển khai thực hiện theo Công văn số 3307/UBND-NC ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh V/v chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp để triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở Kế hoạch Chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được phê duyệt, xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu được giao.

10. Hội Doanh nghiệp Tỉnh, Các  hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

a) Hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu thành lập một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2018-2020.

b) Các hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chủ động, tích cực xây dựng các chương trình, đề án, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, góp phần vào phát triển chung kinh tế - xã hội của tỉnh; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan chính quyền tỉnh. Đặc biệt khuyến khích, động viên doanh nghiệp tham gia phản ánh những việc làm chưa tốt của các cơ quan chính quyền, các CBCCVC trong quá trình tiếp xúc, giải quyết các thủ tục.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Doanh nghiệp Tỉnh, các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh và đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.Viết bình luận của bạn ở đây!

Họ và tên:
(*)
Email:
(*)
Nội dung bình luận:
(*)
Mã bảo mật:
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận ở đây

Các tin liên quan

Trang:    Tiếp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN
Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/7/2018.
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Tân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ghi rõ nguồn "doanh nghiệp và đầu tư Phú Yên" khi phát hành lại thông tin từ hệ thống website này.

Lượt truy cập: 3571449
Được thực hiện bởi  OrientSoft